Filatelie Zlín

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
Home Klub

O klubu filatelistů 06-2 ve Zlíně

Email Tisk PDF

Historie klubu

Od roku 1924 byla vyvíjena neúspěšná snaha zlínských sběratelů známek o přičlenění ke klubům filatelistů v Brně, Holešově, nebo Přerově. Nesporný význam pro filatelii v regionu Zlín mělo organizované sbírání poštovních známek žáky První měšťanské školy ve Zlíně, kteří si už v roce 1929 založili zájmový filatelistický kroužek který měl až 95 členů a pracoval do března 1938.

V srpnu 1934 byl ustaven zakládající výbor dospělých filatelistů. První a ustavující valná hromada filatelistů se konala 27. ledna 1935, za účasti 45 členů a statut dostal klub v srpnu 1935. Prvním předsedou byl Karel Vošoust, místopředseda Alois Zuckriegel, jednatel Jan Košárek, pokladník Leopold Šlosárek, správce kolování Alfons Bačák, a členové výboru František Chytka, Josef Prokop a Alois Zavadil.

V roce 1948 byl ustaven ve Zlíně další, v pořadí druhý kroužek zlínských filatelistů, který byl v roce 1951 začleněn do společného jednotného klubu filatelistů.

Největšího rozmachu dosáhl klub v 70. letech minulého století, kdy počet členů přesahoval 600 osob.

Současný počet členů

 • 94 členů dospělých a kroužek mladých filatelistů s proměnlivým stavem členů.
 • Členové se schází každou neděli od 8,00 do 10,00 hod. v prostorách Domu kultury ve Zlíně, 1. patro č.dv. 21.

Významné výstavy pořádané klubem

 • 1936 - Poštovní výstava
 • 1942 - Poštovní výstava
 • 1947 - Výstava poštovních známek k 550. výročí povýšení Zlína na město
 • 1950 - Krajská výstava poštovních známek
 • 1954 - Propagační výstava poštovních známek
 • 1956 - II. krajská výstava poštovních známek
 • 1965 - III. krajská výstava poštovních známek
 • 1973 - Výstava mladých filatelistů
 • 1975 - Krajská výstava pošt. známek Gottwaldov 75
 • 1979 - Mezistátní výstava pošt. známek ČSSR-Kuba
 • 1984 - Členská výstava poštovních známek

Aktivity klubu

 • Vydávání časopisu filatelistické INFORMACE v rozsahu 4 stran 2x ročně
 • Organizování výměnných schůzek každou neděli od 8,00 do 10,00 hod.
 • Organizování celostátních burz filatelie 2x ročně / na jaře a na podzim /

 • Besedy s ukázkami ze sbírek význačných filatelistů každou 1.neděli v měsíci kromě prázdnin
 • Minivýstavky ze sbírek a prací členů klubu příležitostně při nedělních schůzkách

 • Vedení kroniky klubu od roku 1945
 • Spolupráce s kluby numismatiků a sběratelů odznaků a pohlednic

 • Zasílání grafických gratulací členům klubu k významným výročím
 • Spolupráce s okolními kluby filatelistů / Otrokovice, Vizovice /
 • Spolupráce se statutárním městem Zlín při propagaci města a jeho akcí
 • Nábor a výchova dětí a mládeže v kroužku mladých filatelistů
 • Koupě a půjčování nejnovějších katalogů známek MICHEL celého světa
 • Zajišťování českých známek pro členy v rámci novinkové služby
 • Odborná poradenská činnost členům i nečlenům
 • Organizování zájezdů na filatelistické výstavy, křesty známek a další

Valná hromada KF 06-2 ve Zlíně

Z á p i s

z Valné hromady Klubu filatelistů 06 - 2 ve Zlíně,

konané v Domě Kultury ve Zlíně dne 24. května 2015.

Oznámení o konání Valné hromady KF 06 - 2 ve Zlíně bylo sděleno členům počátkem února 2015 a každý týden uváděno na informačním stolku při nedělních schůzkách, až do jejího konání.

Řádná VH byla svolána na den 24.05.2015 v 9,oo hod. V uvedenou hodinu se nedostavila více nežli 1/2 členů KF 06 - 2, proto se uskutečnila náhradní VH ve stejný den o 9,30 hod na stejném místě za účasti 23 členů. Náhradní VH byla schopna usnášení.

VH řídil Mgr. Zahradnický Jiří, předseda klubu. K navrženému programu nebylo se strany přítomných žádných připomínek. Předsedající pak dal hlasovat o způsobu volby a přítomní si odsouhlasili, že volby na této VH budou provedeny aklamací.

Po zvolení volební a návrhové komise přednesl předseda Mgr. Zahradnický zprávu o činnosti organizace za uplynulé období let 2010 - 2014, ve které zhodnotil klady a zápory činnosti jak základní organizace, tak výboru klubu. Součástí zprávy o činnosti byla i zpráva o hospodaření klubu za období 2010 – 2014. V závěru zprávy poděkoval předseda všem funkcionářům klubu za dosavadní práci pro KF a hodnotil ji jako úspěšnou. / Zpráva je uložena jako příloha /.

Revizor pan Peprník Zdeněk přednesl zprávu revizní komise o činnosti RK a kontrole hospodaření KF, která upozornila pouze na drobné formální nedostatky, které byly ihned odstraňovány a neměly na výsledky hospodaření klubu žádný vliv./ příloha ke zprávě/.

Po té byli přítomní seznámeni s návrhem kandidátky na nový výbor klubu a to ve stejném složení jako doposud. V diskuzi byl návrh výboru doplněn o další 2 kandidáty zatím bez funkcí. V následujícím hlasování byli všichni navržení kandidáti zvoleni jednomyslně do nového výboru. Výbor tedy bude mít 9 členů. / viz usnesení VH /

Následně byla zveřejněna kandidátka do revizní komise, a po diskuzi o jednotlivých členech byla tato dvoučlenná revizní komise klubu jednomyslně zvolena . / viz usnesení VH /.

Poté byl otevřen prostor pro připomínky k nový stanovám Svazu českých filatelistů. Přítomní neměli žádné pozměňující návrhy a doporučují volbu tajemníka SČF k provedení na Valné hromadě SČF a takto o tom informovat vedení.

V následujícím byli přítomní seznámeni s pověřením KF Otrokovice k zastupování na VH SČF s tím, že vyšleme na VH SČF v prosinci do Prahy dva členy delegace s hlasem rozhodujícím. Byly podány návrhy na delegáty a jejich náhradníky na VH SČF. Pak byla provedena jejich volba a jednomyslně byly všichni navržení zvoleni za delegáty a náhradníky na svazovou VH. / viz usnesení VH /.

V diskusi se pak vyjádřili členové klubu zejména:

 • k odběru novinek a způsobu zlepšení odběru členy – ponecháno k rozhodnutí výboru KF,

 • k odprodeji mrtvé klubové sbírky známek – ponecháno k rozhodnutí výboru KF,

Po diskusi seznámil předsedající přítomné s návrhem na usnesení VH a následným hlasováním bylo toto usnesení přijato.

Na závěr poděkoval předsedající přítomným za účast a pozornost , a jednání VH ukončil.

 

Aktualizováno Pondělí, 18 Červenec 2016 15:55